Sisley และความยั่งยืน

Sisley เป็นธุรกิจครอบครัวของชาวฝรั่งเศสที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยได้มีการผนวกรวมแผนการพัฒนาระยะยาวเข้ากับการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

La Beauté raisonnée

 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับผลิตภัณฑ์และคอมมิวนิตี้ของเรา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างผู้ร่วมงานโดยการนำแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องมาปรับใช้ แนวคิดเกี่ยวกับความงามที่ยั่งยืนนี้ผลักดันให้เราลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพราะแนวคิดหนึ่งต้องไม่แยกแนวคิดอื่นออกไป 

บริษัทของเราได้ทำงานอย่างมีระบบมากว่าสิบห้าปีเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของเราต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไปยังการกระจายสินค้า รวมถึงการจัดหาส่วนผสมและกระบวนการการผลิต


เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทของเราได้พัฒนาบริการที่มีโครงสร้าง โดยมีทีมงานที่ทำงานหนักและมีแรงจูงใจอันแข็งแกร่ง เราปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่เสมอเมื่อจำเป็น เพื่อมองหาเกณฑ์ใหม่ๆ ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเรา รวมถึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของเรา

Sisley ผลิตสินค้าของบริษัท 90% ในฝรั่งเศส และอีก 10% ที่ประเทศอื่นๆ

90% des produits Sisley sont fabriqués en France

ในยุโรป เราตระหนักถึงบทบาทที่เราควรจะมีในแต่ละภูมิภาคที่เรามีหน่วยงานอยู่ และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นกลางที่สุด

อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Sisley ได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาลในทุกๆ ไซต์งานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งไซต์งานในปารีสและ Saint-Ouen l'Aumône เพื่อให้สามารถสอดคล้องกับมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมของ High Quality Environment (HQE)

Les sites Sisley bénéficient de la certification HQE.

HQE certification ตั้งอยู่บนพื้นฐานของแนวทางที่เคร่งครัดซึ่งมุ่งเน้นไปที่หลักเกณฑ์สี่ประการต่อไปนี้ คุณภาพของชีวิตการทำงาน การจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ การดำเนินการอย่างประหยัด และการเคารพสิ่งแวดล้อม (ซึ่งรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างเหมาะสมและจำกัดการปลดปล่อยมลพิษ)


อีกทั้งไซต์งานการวิจัยที่ Saint-Ouen l'Aumône การบริหารจัดการ และโลจิสติกส์ที่ตั้งอยู่ใน Val-d'Oise ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้วย (การควบคุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม), 45001 (สุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน) และ 22716 (คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) เช่นเดียวกับไซต์งานที่ผลิตในเมือง Blois

การควบคุมพลังงงานและสภาพภูมิอากาศ

Sisley มุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทที่ปล่อยคาร์บอนสู่อากาศในปริมาณที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงต้องการมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน โดยรับประกันว่ากิจกรรมการพัฒนาของบริษัทต่างๆ จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการลดผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม

Autres informations

ตั้งแต่ปี 2011 เราได้ลดปริมาณความต้องการทางพลังงานที่จำเป็นในการผลิตสินค้าแต่ละตัวของเราที่โรงงานผลิตในเมือง Blois ด้วยการลงทุนและการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ

เรายังลดการบริโภคก๊าซเรือนกระจกของเราลงโดยการปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

Autres informations

สำหรับออฟฟิศของเรา : เราได้ก่อสร้างหลังคาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตปารีส ที่ไซต์งานเมือง Saint-Ouen l'Aumône ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลงปีละ 44 ตัน และรับประกันการบริโภคไฟฟ้าของออฟฟิศ 100%

Autres informations

สำหรับการเคลื่อนที่ : เราเลือกทั้งยานพาหนะแบบไฮบริดหรือไฟฟ้า ติดตั้งขั้วไฟฟ้าในสถานที่จอดรถ และติดตั้งระบบการประชุมผ่านวิดีโอ

ที่ไซต์งานต่างๆ : เราได้ปลูกต้นไม้จำนวน 4,000 ต้นที่ไซต์งานเมือง Blois และ Saint-Ouen l'Aumône

การบำบัดน้ำและการอนุรักษ์ดิน

Autres informations

ตั้งแต่ปี 2011 พวกเราได้ลดการบริโภคน้ำในไซต์งานของเราในฝรั่งเศสลงถึง 22% โดยอาศัยวงจรการวนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในแหล่งอุตสาหกรรมและการกู้คืนน้ำฝน

Autres informations

ในเวลาเดียวกัน จำนวนแรงงานฝรั่งเศสของเราได้เพิ่มขึ้น 33%

Autres informations

น้ำทั้งหมดที่ปล่อยออกจากโรงงานของเราที่เมือง Blois สะอาดเป็นผลมาจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและโรงงานบำบัดของเรา

การจัดการขยะ

ขยะของเรา 80% ได้รับการรีไซเคิลในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้น 25% ตั้งแต่ปี 2011 

Autres informations

เราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการของเราอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มและหาช่องทางใหม่ๆ ในการรีไซเคิลขยะของเรา โดยเฉพาะในกรณีของการรีไซเคิลพลาสติกประเภทต่างๆ ที่เราใช้ (PVC, PS, PE, ฯลฯ)

Autres informations

เราได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นทางอย่างโรงงานผลิตและบรรจุของเราเพื่อลดปริมาณขยะ โดยเรานำบรรจุภัณฑ์ระดับกลาง (bubble, cardboard, ฯลฯ) ของเรากลับมาใช้ใหม่ 

Autres informations

นอกเหนือไปจากน้ั้นแล้ว เรายังได้ปรับการจัดส่งของเราเพื่อให้กล่องมีขนาดที่สามารถจัดส่งได้ในปริมาณมากต่อครั้ง

Sisley améliore son organisation logistique via l’utilisation d’un format de palette spécifique.

เครือข่ายการขนส่งของเรา

เครือข่ายการขนส่งของเรา

Sisley améliore son organisation logistique via l’utilisation d’un format de palette spécifique.

แท่นวางสินค้าของเราที่มีขนาดเฉพาะและใช้สำหรับขนส่งช่วยให้เราสามารถพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ และลดปริมาณคอนเทนเนอร์ที่ส่งทางทะเลลงได้ โดยเป็นการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ลง 25% ต่อคอนเทนเนอร์


ในปี 2014 เราได้เริ่มปรับเปลี่ยนการขนส่งผลิตภัณฑ์ของเราจากทางเครื่องบินเป็นทางทะเล โดยในปี 2019 เราได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรา 70% ทางทะเล ซึ่งช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราลงประมาณ 90% โดยเฉลี่ย

บรรจุภัณฑ์

Sisley ส่งเสริมการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์

Les packagings Sisley respectent des critères d'eco-design.

 และกำลังดำเนินการเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีดีไซน์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การคิดค้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยรักษาระดับคุณภาพที่สูงไว้และหาวิธีการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

projet SPICE

เราทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและมีส่วนร่วมในโครงการ SPICE ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการริเริ่มบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน (“Sustainable Packaging Initiative for CosmEtics”) เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเรา (่รู้จักกับ SPICE เพิ่มเติมที่

Sisley souhaite s'inscrire dans une démarche commerciale plus responsable.

การจัดซื้อ

วัตถุประสงค์ของ Sisley คือการดำเนินนโยบายการจัดซื้อที่มีความรับผิดชอบ

Sisley souhaite s'inscrire dans une démarche commerciale plus responsable.

เราพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอันแท้จริงกับพันธมิตรของเรา และพยายามที่จะค้นหาความสมดุลทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรม เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จโดยรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในเวลาเดียวกัน 


ซัพพลายเออร์ของเราเป็นหัวใจสำคัญของโครงการ และเราร่วมมือกันกับซัพพลายเออร์ดังกล่าวในกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


ความตระหนักในผลกระทบของพวกเราได้ทำให้เราจัดซื้อจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการจำกัดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (การขนส่ง การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ) รวมถึงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้


Sisley รายล้อมไปด้วยผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัท โดยทำการเลือกบริษัทที่สอดคล้องกับความต้องการ CSR ของเรา (การจัดอันดับความรับผิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) เราประเมินบริษัทดังกล่าวทุกปีโดยคำนึงถึงเกณฑ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และจริยธรรม (เครื่องมือ Ecovadis และการตรวจสอบภายในและภายนอก)

คุณภาพชีวิตการทำงาน

แต่ละไซต์งานของเราได้รับการออกแบบมาโดยมุ่งเน้นไปที่ภูมิทัศน์และความสวยงามที่ให้ความสว่างแก่พื้นที่ทำงานของพนักงาน

 ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการแลกเปลี่ยนความคิดกันในเชิงบวก


- เราพิจารณาสถานประกอบการร่วมกับทีมงานของเราอย่างรอบคอบ และออกแบบสถานที่ทำงานตามหลักที่ถูกต้อง มีฉนวนกันเสียง โต๊ะและพื้นที่สำหรับการจัดเตรียมสิ่งต่างๆ


- เราให้บริการต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตประจำวันของพนักงาน อาทิเช่น พื้นที่สำหรับผ่อนคลายและคอร์สกีฬาที่ไซต์งานใน Saint-Ouen l'Aumône คนเฝ้าประตูที่ไซต์งานสามแห่งในฝรั่งเศส แจกจ่ายตะกร้าผลไม้และผลไม้แห้งทุกสัปดาห์ โปรแกรมทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ไซต์ Trois Cinq Friedland

การทำดีและการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ที่สำคัญ

เพราะแต่ละการกระทำล้วนแล้วแต่มีความสำคัญ เราจึงได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของเราในแต่ละวัน อาทิเช่น ไฟตรวจจับความเคลื่อนไหวในออฟฟิศ ไฟ LED ในพื้นที่ทำงาน และเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษแบบสิ้นเปลืองและการรีไซเคิล

นอกจากนั้นแล้ว ที่ไซต์ของเราใน Saint-Ouen เรายังได้ติดตั้งรังผึ้งโดยความช่วยเหลือของคนเลี้ยงผึ้ง และเรามีแกะที่ทำหน้าที่คอยกินหญ้าแทนการตัดหญ้าเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่สีเขียวของเราด้วย


พนักงานของ Sisley ไม่เพียงแต่จะมีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกโดยการใช้แก้วแบบ mug และขวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเท่านั้น แต่พวกเขายังใช้เครื่องกดน้ำที่ได้มีการติดตั้งไว้ให้ รวมถึงเรายังเลิกใช้ช้อนส้อมพลาสติกในโรงอาหารของเราอีกด้วย